[Grasses of the Columbia River Gorge]

Bluebunch Wheatgrass, Beardless Bluebunch Wheatgrass, Beardless Wheatgrass

Pseudoroegneria spicata

Synonyms: Agropyron inerme, Agropyron spicatum , Agropyron spicatum var. inerme, Agropyron spicatum var. pubescens, Agropyron vaseyi, Elymus spicatus, Elytrigia spicata, Pseudoroegneria spicata ssp. inermis, Pseudoroegneria spicata ssp. spicata, Roegneria spicata

Bluebunch Wheatgrass, Beardless Bluebunch Wheatgrass, Beardless Wheatgrass: Pseudoroegneria spicata (Synonyms: Agropyron inerme, Agropyron spicatum , Agropyron spicatum var. inerme, Agropyron spicatum var. pubescens, Agropyron vaseyi, Elymus spicatus, Elytrigia spicata, Pseudoroegneria spicata ssp. inermis, Pseudoroegneria spicata ssp. spicata, Roegneria spicata)

Bluebunch wheatgrass as seen in grasslands above the Klickitat River in the Klickitat State Wildlife Area....................May 31, 2009.

--- Inflorescence of Bluebunch Wheatgrass, Beardless Bluebunch Wheatgrass, Beardless Wheatgrass: Pseudoroegneria spicata (Synonyms: Agropyron inerme, Agropyron spicatum , Agropyron spicatum var. inerme, Agropyron spicatum var. pubescens, Agropyron vaseyi, Elymus spicatus, Elytrigia spicata, Pseudoroegneria spicata ssp. inermis, Pseudoroegneria spicata ssp. spicata, Roegneria spicata) --- Beetle on the florets of Bluebunch Wheatgrass, Beardless Bluebunch Wheatgrass, Beardless Wheatgrass: Pseudoroegneria spicata (Synonyms: Agropyron inerme, Agropyron spicatum , Agropyron spicatum var. inerme, Agropyron spicatum var. pubescens, Agropyron vaseyi, Elymus spicatus, Elytrigia spicata, Pseudoroegneria spicata ssp. inermis, Pseudoroegneria spicata ssp. spicata, Roegneria spicata)

Close-ups of bluebunch wheatgrass and a visiting beetle as seen in grasslands above the Klickitat River in the Klickitat State Wildlife Area....................May 31, 2009.

Paul Slichter