[Wildflowers of the Cascade Mountains of Oregon and Washington]

Mosses of the Cascade Mountains of Oregon and Washington

Oregon Beaked Moss, Oregon Eurhynchium Moss, Oregon Lace Moss: Eurhynchium oreganum (Synonyms: Bryhnia oregana, Kindbergia oregana, Stokesiella oregana) (Brachytheciaceae)

Oregon Beaked Moss: Eurhynchium oreganum

A few mosses found in the Cascade Mts. of Oregon and Washington:

Antitrichia Moss: Antitrichia curtipendula (Synonyms: Antitrichia curtipendula var. gigantea, Antitrichia gigantea, Neckera curtipendula) (Leucodontaceae)

Oregon Beaked Moss, Oregon Eurhynchium Moss, Oregon Lace Moss: Eurhynchium oreganum (Synonyms: Bryhnia oregana, Kindbergia oregana, Stokesiella oregana) (Brachytheciaceae)

Splendid Feather Moss, Step Moss: Hylocomium splendens (Synonyms: Hylocomium alaskanum, Hylocomium giganteum, Hylocomium proliferum, Hylocomium splendens var. alaskanum, Hylocomium splendens var. gracilius, Hylocomium splendens var. obtusifolium) (Hylocomiaceae)

Leucolepis Umbrella Moss, Palm Tree Moss: Leucolepis acanthoneuron (Synonym: Leucolepis menziesii) (Mniaceae)

Lyall's Polytrichum Mosse: Meiotrichum lyallii (Synonyms: Polytrichadelphus lyallii, Polytrichastrum lyallii, Polytrichum angustidens, Polytrichum lyallii) (Polytrichaceae)

Polytrichum Moss: Polytrichastrum formosum (Synonym: Polytrichum attenuatum, Polytrichum formosum) (Polytrichaceae)

Polytrichum Moss: Polytrichum commune var. commune (Synonym: Polytrichum commune var. uliginosum) (Polytrichaceae)

Juniper Haircap Moss, Juniper Moss, Juniper Polytrichum Moss: Polytrichum juniperinum (Synonyms: Polytrichum apiculatum, Polytrichum juniperinum var. waghornei) (Polytrichaceae)

Awned Haircap Moss, Polytrichum Moss: Polytrichum piliferum (Polytrichaceae)


Paul Slichter E-mail