[Wildflowers with 5 Petals East of the Cascade Mountains of Oregon and Washington]

The Four-o'clock Family East of the Cascade Mountains of Oregon and Washington

Nyctaginaceae

Annual Abronia, Transmontane Abroni, Transmonane Sand Verbena: Abronia turbinata (Synonyms: Abronia exalata, Abronia orbiculata)

Annual Abronia: Abronia turbinata

Members of the Four-o'clock Family Found East of the Cascade Mountains of Oregon and Washington:

Heart's-delight: Abronia fragrans - Central Washington.

Honey-scented Sandverbena, White Sandverbena, White Sand Verbena, White Abronia: Abronia mellifera -

Annual Abronia, Transmontane Abronia, Transmontane Sand Verbena: Abronia turbinata (Synonyms: Abronia exalata, Abronia orbiculata) -

Desert Four-o'clock, Wishbone-bush, Wishbone Bush: Mirabilis laevus var. retrorsa (Synonyms: Mirabilis bigelovii, Mirabilis bigelovii var. retrorsa, Mirabilis retrorsa) -

Macfarlane's Four-o'clock: Mirabilis mcfarlanei -

Heart-leaf Four-o'clock: Mirabilis nyctaginea (Synonyms: Allonia nyctaginea, Oxybaphus nyctagineus)


Paul Slichter E-mail